Bibliografie românească veche Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 314
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1804Teologhie Dogmatică după învățătura bunilor credincioși dascăli întocmită, cu mărturii din S: Scriptură, și din Ss: Părinți întărită spre învățătura clerului celui tânăr rumânesc așăzată și tipărită. Cu blagoslovenia Excelenţii Sale Prea Luminatului, și prea Osfinţitului Domnului Domn. Ioann Bobb. Vlădicul Făgăraşului. Şi a Prea Înălţatei Cesaro Crăeştii Mărimi Sfetnic din lăuntru. Cartea întâie. În Blaj la Mitropolie. Anul 1804. Cu tipariul Seminariului.-
1820Istoria lui Numa Pompilie al doilea craiu al Romii - Tomul al doilea-
1774Octoihul ce să zice elineşti Paraclitichi acum iarăşi a doaoară tipărit în zilele preablagocestivei singurei stăpânitoarei marei doamnei noastre imperatricei Ecaterinei Alecsieviei a toată Rosia, şi a moştenului ei blagocestivului domnului Cesarevici şi Marelui Cneaz Pavel Petrovici: cu blagoslovenia şi totă cheltuiala Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Chir Grigorie, prin osârdia şi sârguinţa preacuvioşiei sale Chir Filaret. Arhimandritul Sfintei Mitropolii în Bucureşti: la anii dela Adam 7282...-
1823Cele ce nau fost desluşite intru această pravilă asupra clăcaşilor de pre moşii. Și acum la leat 1823 ianuarie 24 sau hotărât şi sau publicarisit cum să se urmeze, precum în trei capete la vale să arată.-
1778[Ceasoslov acum a cincea oară tipărit. Cu blagoslovenia Exţelenţii sale Prea luminatului şi Prea osfinţitului Domn Domnului Mitropolit G: Grigorie Maer Vlădicul Făgăraşului, şi a toată Țara Ardealului a Prea Înălţatei Cesaro Crăeştii Măriri sveatnic din lăuntru. În Sfânta Mitropolie în Blaj. Anul dela mântuirea lumii 1778.]-
1791Psaltirea Prorocului şi Înpăratului David, acum întracestaşi chip tipărită în zilele Prea-înălţatului Înpărat Leopold al doilea şi cu blagoslovenia Preaosfinţitului Domnului Gherasim Adamovici Episcopul neuniţilor de lege grecească neunită al Ardealului. Sibii. În Chesaro Crăiască rumânească privileghiată a răsăritului tipografie alui Petru Bart, la anul dela facerea lumii, 7298 iară dela naşterea lui Hs 1791.-
1807[Acatist cu multe alese rugăciuni pentru evlavia fieştecăruia creştin: cu blagoslovenia celor mai mari acum întâia oară. În Buda. Tipărit în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti la anul 1807.]-
1797[Sfintele şi Dumnezeeştile Liturghii a celor dintru sfinţi părinţilor noştri, a lui Ioann Zlatoust, a lui Vasilie cel Mare, şi a prejdesştenii. Sau tipărit întru a doao domnie a Prea Luminatului Domn Io Alexandru Ipsilant Voevod. Cu blagoslovenia şi cu toată chieltuiala Prea Sfinţii Sale părintelui Chir Dositei Mitropolit a toată Ungrovlahia. În Sfânta Mitrop. La anul dela Hs. 1797. De Dimitrie Mihailo vici, tipograful Râmnicului.]-
1801Protocol a celor [...] Heparhii Ardealului a legii greceşti neunite a protopopiatului locului. Bisericii hramului.-
1764[Psaltirea Prorocului şi Înpăratului David acum a treia oară tipărită, cu blagoslovenia Prea Sfântului Chiriu Chir P. Pavel Aaron Vlădicul Făgăraşului în Sfânta Mitropolie a Blajului anii dela Hs 1764.]-
1794Molitvenic acum întru acest chip sau tipărit, întru întâiu domnie a Prea Luminatului Domn, Io Alexandru Constantin Muruz Voevod cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala Prea Sfinţii Sale părintelui Chiriu Chir Dositei Mitropolitului Ungrovlahiei. În Sfânta Mitropolie a Bucureştilor la anii dela hs 1794. Sau tipărit de Dimitrie Petrovi Bucureşti tipograf.-
1818[Psaltirea Proroc Înpăratului David acum întracestaşi chip tipărită în zilele Prea Înălţatului Domn Scarlat Calimahi Voevod. Cu blagoslovenia şi toată chieltuiala Prea Sfinţitului Mitropolit al Moldaviei Chirio Chirio Veniamin. În Tipografia Sfintei Mitropolii în Iaşi. La anii dela Hs 1818.]-
1780[Dumnezeeştile şi Sfintele Liturghii acelora dintru sfinţi părinţilor noştri, a lui Ioann Zlatoust: a lui Vasilie cel Mare: şi a prejdesştenii. Acuma sau tipărit întru întâia domnie a Prea luminatului Domnului nostru Io Alexandru Ioan Psilant Voevod cu blagoslovenia şi cu toată cheltuiala a Prea Sfinţitului Mitropolit, al Ungrovlahiei Chiriu Chir Grigorie şi sau tipărit în Sfânta Mitropolie a Bucureştilor la anul mântuirii 1780 de Stanciul Tip. Buc.]-
1750Octoih ce să zice elineşte Paraclitichi întâiu tipărită deplin rumâneşte întru a doao domnie a Țărei Rumâneşti: a Luminatului domn Io Grigorie Ghica Voevod. Cu blagoslovenia Prea Sfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei Neofit. Prin osârdia şi toată chieltuiala sfinţiei sale iubitoriului de Dumnezeu Chir Grigorie Episcopul Râm. În Sfânta Episcopie a Râm: la anii dela Adam 7258, iar dela Hs 1750. De cucernicul între preoţi, Popa Mihai Atanasie Popovici: Tipograful Rămnicului.-
1826Smintele tipariului care intrat întru această carte şi vin a se îndrepta. Arătarea cărţilor...Diaconovici Loga, Constantin
1768Penticostarion acum întâiu aşezat şi tipărit, după rânduiala Besearicii Răsăritului. Supt stăpânirea Prea Înălţatei Înpărătesei Rămlenilor Prinţesei Ardealului. iproci Doamnei Doamnei Mariei Teresii cu blagoslovenia celor mai mari. Tipărită în Blaj în Tipografia Mânăstirii Bunei Vestiri. Anii dela Hs 1768. De Petru Papavici tipograf râmnicean.-
1766Antologhion adecă floarea cuvintelor carele cuprinde întru sine rănduiala Dumnezeieştilor praznice ale sfinţilor numiţi, şi ale sfinţilor de obşte: cesă prăznuiesc în 12 luni ale anului: Acum tipărit rumâneşte în zilele Prea luminatului domn Io Scarlat Grigorie Ghica VV cu blagoslovenia Prea Sfinţitului Mitropolit a toată Ungrovlahia Chiriu Chir Grigorie. În Sfânta Mitropolie în Bucureşti: la anul dela Hs 1766. De Iordache Stoicovici tipograful.-
1783[Ceaslov, Bucureşti, 1783]-
1816[Ceasoslov acum întra cestaşi chip tipărit supt stăpânirea Prea Luminatului şi Prea Înălţatului Înpărat al Austrii Francisc întâiul. Sibiu. În tipografia lui Ioann Bart. 1816.]-
1759[Catavasiariu acum a patra oară tipărit, [în] întâia domnie a Prealuminatului Domn Io Scarlat, Grigore Ghica Voevod cu blagoslovenia, şi cheltuiala Sfinţii sale iubitoriului de Dumnezeu Chir Grigorie Episcopul Râmnicului în Sfânta Episcopie a Rămnicului la anul dela Hs 1759. Sau tipărit de Popa Constandin Atanasie, vici: Tipograful Râmnicului.]-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 314
 next >